تاريخ : پنجشنبه ششم آذر 1393
آزمون کارگاه شیشه گری تاریخ 20/9/93 ساعت 13:30 برگزار میگردد.ارسال توسط كارشناس سابق آزمایشگاه-ح.ر
 
تاريخ : پنجشنبه ششم آذر 1393
آزمون میان ترم شیمی محیط زیست 20/9/93 ساعت 8:30 (تا پایان فصل چهارم) برگزار میگردد.ارسال توسط كارشناس سابق آزمایشگاه-ح.ر
 
تاريخ : پنجشنبه ششم آذر 1393
آزمون آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 در تاریخ 20/9/93 ساعت 11برگزار میگردد.ارسال توسط كارشناس سابق آزمایشگاه-ح.ر