آزمون پایان ترم آزمایشگاه شیمی فیزیک 1          21/2/94--- ساعت 11:30

آزمون پایان ترم آزمایشگاه شیمی عمومی 2         21/2/94--- ساعت  11:30

آزمون پایان ترم آزمایشگاه شیمی فیزیک 2(هر دو گروه)          21/2/94--- ساعت 14ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴
نانو شیمی   17/2/94   ساعت 10 ---- از ص اول تا پایان ص 20 

تجزیه 2      17/2/94   ساعت 12------ از سه فصل اولارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴
آزمون میان ترم ریاضی 1     دوشنبه 14/2/94 ساعت 11--          تا اول بخش انتگرال

آزمون میان ترم ریاضی 2     دوشنبه 14/2/94 ساعت 11          جلد اول منبع به طور کامل 

معادلات دیفرانسیل          دوشنبه 28/2/94 ساعت 13            دو فصل اولارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی