تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393
کلاس جبرانی شیمی تجزیه دستگاهی در تاریخ 27 آذر ساعت 12 الی 16 برگزار می گردد.ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
میان ترم شیمی محیط زیست           20/9/93 ساعت 8:30  تا پایان فصل 4

پایان ترم آزمایشگاه تجزیه 1              20/9/93 ساعت 11 

پایان ترم کارگاه شیشه گری             20/9/93 ساعت 13:30ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : شنبه هشتم آذر 1393
آزمون کتبی آز معدنی 1(هر دو گروه) با خانم دکتر طالقانی  به جای 15/9 و 16/9/   در تاریخ 23/9/93 برگزار می گردد.ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی