تاريخ : یکشنبه دوم آذر 1393
آزمون مجدد میان ترم تجزیه مقادیر کم در تاریخ 23 آذر ساعت 12 تا پایان فصل چهارم برگزار می گردد. شرکت در آزمون فقط برای دانشجویانیست که داوطلب امتحان مجدد می باشندارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
آخرین مهلت تحویل کار تحقیقاتی و پژوهشی یک واحد عملی دروس: 

1-تکنیک های برنامه ریزی شهری 

2-تکنیک های برنامه ریزی ناحیه ای 

3-برنامه ریزی شهری در ایران  

در ترم جاری روز سه شنبه مورخ 30/10/93 راس ساعت 10 الی 12 می باشدارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : یکشنبه دوم آذر 1393
فیزیک 1         18 آذر ساعت 11:45

فیزیک 2         4 آذر ساعت 11:45ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی